اعتماد عمومی ترمیم شده است
احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
هشدار درباره تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اثر سیل اخیر موضع برخی از ناظران بوده، موضعی که عماد افروغ چندان با آن موافق نیست. او در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که هم سرمایه اجتماعی در فرآیند اتفاقات اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده و هم در بحران اعتماد بین ملت و دولت ترک ایجاد شده است. اما اینها باعث نمی‌شود که او هم لحنی هشدارگونه درباره نحوه مدیریت این وضعیت نداشته باشد. افروغ خود معتقد است که فراتر از اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در این اتفاقات چه وضعیتی پیدا کرده، مسأله مهم‌تر این است که حاکمیت و دولت پی به این مسأله ببرد که میدان مدیریت این سیل موقعیتی برای بهبود شرایط از این دو حیث است.
موقعیتی که او می‌گوید مجموعه حاکمیت باید با هماهنگی و پرهیز از سیاسی‌کاری از آن سود ببرد. گفت‌و گو با این جامعه شناس را در ادامه بخوانید.

مجموع تصویری که شما از تعقیب اخبار سیل در مناطق سیل زده به دست آورده‌اید، خصوصاً در حوزه‌های اجتماعی درباره تأثیر این شرایط بر فاکتور سرمایه اجتماعی را چگونه تفسیر می‌کنید؟

منبع خبر:

خرید بلیط