سینمای ایران لودگی را با طنز اشتباه گرفته است!
منبع خبر:

خرید بلیط