راست افراطی در استرالیا و نیوزیلند

 
 
حادثه تروریستی نیوزیلند، جلوه‌ای از رشد راست افراطی هم در نیوزیلند و هم در استرالیا محسوب می‌شود و چنان که روشن است، راست افراطی در نیوزیلند و استرالیا باهم درارتباطند. جالب اینکه کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و حتی بریتانیا به لحاظ سیستم‌های اطلاعاتی به هم مرتبط هستند. یعنی با هم مراوده اطلاعاتی دارند و مسائلی که ممکن است منجر به یک حادثه امنیتی شود را با هم مراوده می‌کنند. اظهارنظری که از دولت استرالیا شنیده می‌شود، مبنی بر این است که فرد مهاجم نزدیک به دو سال برای چنین اقدامی برنامه‌ریزی می‌کرده. این انتظار وجود داشت که با مراوده اطلاعاتی که بین استرالیا و نیوزیلند اتفاق می‌افتد، این مسائل گوشزد می‌شد. البته اینطور نبود که این برنامه‌ریزی فقط برای اقدام در خود نیوزیلند باشد بلکه در خود استرالیا هم می‌توانست برنامه‌ریزی و اتفاق بیفتد. ریشه راست افراطی در استرالیا به نیوزیلند ارتباط تنگاتنگی با راست افراطی در اروپا دارد. همینطور قطعا با دیدگاه‌های افراطی در آمریکا هم مرتبط هستند. درحقیقت اینها مخالف هم مهاجرت آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها به استرالیا و نیوزیلند هستند و هم مخالف اقامت و ماندگاری‌شان و فقط معتقدند دو گروه باید به استرالیا و نیوزیلند وارد شوند که یکی اروپایی‌ها و دیگری آمریکایی‌ها هستند. درواقع به جای رنگین پوستان مسلمان آسیایی و آفریقایی باید سفیدپوستان اروپایی و آمریکایی به نیوزیلند یا استرالیا مهاجرت و اقامت کنند و اساسا نیوزیلند و استرالیا را یک کشور سفید می‌دانند.
ادامه صفحه 11
خرید بلیط