دور زدن تحريم‌ها با رايزن‌هاي اقتصادي


عزت ا... يوسفيان ملا

عضو کميسيون تلفيق بودجه

فعال نبود.به طور مثال رايزن فرهنگي شناخته شده نيستند.رايزن‌هاي فرهنگي نيز در قالب سازمان‌ها و موسسه تقريب بين مذاهب و سازمان جهاني اهل بيت اقداماتي براي طلبه‌ها در خارج از کشور انجام مي‌دهند که ما رايزن فرهنگي را نيز از آنجا مي‌شناسيم و وزارت امور خارجه متأسفانه نتوانسته اين دفاتر را ارتقاء دهد.انتظار اين بود که با وجود آقاي ظريف وزارت امور خارجه شامل تحولات عظيم و ويژه‌اي شود اما اين مهم صورت نگرفت البته اقدامات عادي و روزمره انجام مي‌شود منتهي در کل رايزني‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي ضعيف عمل شد حتي ضعيف تر از قبل. اگر رايزن اقتصادي بر مسائل منطقه احاطه کامل داشته باشد مي‌تواند با محاسبه دقيق بر مسائل و فشار تحريم فائق آيد و دائما بايد در حال مبادله، ضرب و جمع باشد ، چون از آنها حساب و کتابي مطالبه نمي‌شود و انتظاري از آنها نداشتند اقدام موثري صورت نگرفت.تمام اقدامات وزارت امور خارجه عطف به مذاکرات برجام و غيره...، بود حتي در سفري که بنده داشتم اعلام شد معاونين وزارتخانه جوابگو نيستند و اين موضوع به ديگر مسائل ضربه وارد مي‌کند و آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. وزارت امور خارجه بايد برنامه مدوني براي رايزن‌هاي اقتصادي ترسيم کند تا آنها نيز عملکرد خود را بروز رساني کند.

وزارت امور خارجه تمام هدف خود را معطوف به مذاکره سياسي برجام کرد، همچنين برخي مسائل مهمي‌که در سطح جهان براي اين وزارت خانه اتفاق مي‌افتاد بايد پاسخگو بو. در واقع به وزارت خارجه اجازه ندادند که به خودش بيايد و بخواهد با برنامه‌ريزي و طراحي به مسائل مهمتري بپردازد و دائماً مشغول حل مسائل گذشته بوده است.البته ما قبول داريم که نمايندگي جمهوري اسلامي‌در کشور‌هاي مختلف هم در همه سطوح به خوبي

منبع: خانه ملت


خرید بلیط