ایرانیان چون دماوند با شکوه

در کالبد مردم بزرگ ایران شکوه و عظمت و زیبایی و آگاهی و صبر و استقامت و پیروزی و صلح همانند کوه دماوند ، روح تاریخ سرزمین باشکوه‌مان را اشباح کرده اند . مردم ایران در طول تاریخ رفتارهایی را از خود خلق کرده اند که در هیچ تمدن و فرهنگی دیده نشده است . جنگ های ایرانیان را ببینید که با دلیری و قدرت برای صلح پیکار و حس قدرت را معنا بخشیده اند. تجاوزات پی‌درپی به این سرزمین را ملاحظه کنید که به خاطر احقاق حق تمامی متجاوزین به این سرزمین را متلاشی کرده اند . صبر و شکیبایی مردم بزرگ ایران را زیر ذره بین ببرید ، همواره صبوری از خود نشان داده اند که با طعم شکیبایی بوده که خار در چشم دشمنان و استخوان در گلو بوده است و امروز تمام هستی و سرنوشت ملت ایران مطرح است. چه اوضاعی برای مردم ایران درست کردند ؟ بسیار روشن است ، مردم کشوراز جریانات سیاسی داخل آشنایی و هم آگاهی دارند . ملت ایران ترامپ را هم می‌شناسند. و می‌دانند چه خبر است و برای ما چه خوابی و چه وضعیتی درست کرده‌ است . ایران به قرارداد وین پابرجا ماند و ترامپ آن رانقض کرد و امروز تحریم، آنان هنوز ملت ایران را نشناخته اند درچنین موقعیت پیچیده ای مردم می دانند باید اوضاع داخل آرام باشد و سرنوشت هر کشوری در دستان ملت خویش است . دشمنان خطرناک ایران فریب کارند، می‌خواهند در فرصت مناسب سرزمین باشکوه مان را به آشوب و انارشیسم سوق دهند، اما ملت یک لحظه صبر نخواهد کرد و یک لحظه استبداد خارجی را تحمل نخواهد کرد . ملت ایران شکست را نمی پذیرد به خاطر اینکه ملت وجودشان و روح و اخلاق و فرهنگ و تمدن شان را همواره به رخ جهانیان کشیده اند ، که به عنوان یک ملت چگونه باید باشند و چگونه در طول تاریخ موجودیت و تمامیت ارضی خویش را حفظ نموده اند . این مسئولیت را مردم ایران به طور مداوم در طول تاریخ به همه نشان داده اند . ایرانیان تجسم ارزش‌های انسانی و اخلاقی و حقوق بشرند . بنابراین ملت در تمامی ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را رهبری خواهند کرد ، تا بار دیگر از وضعیت به وجود آمده به سلامت عبور کنند. مردم ایران می‌دانند نباید شکست بخورند و نباید کوچک‌ترین ضعف در زندگی‌شان داشته باشند. نباید کوچک‌ترین خطایی در اندیشه و اعمالشان داشته باشند و در چنین اوضاعی حتی سیاستمداران کوچک هم می‌دانند که با چنین ملتی چگونه باید رفتار شود و به خاطر هیچ مصلحتی نباید ، پلیدی و فساد و رانت و بی عدالتی و ظلم را تحمل کنند و حتی به قیمت سرنوشت هر کسی که بخواهد ملت بزرگ ایران را به غم بنشاند . نباید به خاطر مصلحت ، سود جویان و ستمکاران در امنیت باشند. ایرانیان دارای مزیتی در تاریخ اند که هیچ ملتی آن را نداشته است. ملت ایران یک خانواده بزرگ است. خانواده اساطیری‌، خانواده ای که در آن با توجه به داشتن قومیت ، زبان و مذهب های مختلف همواره در بزنگاه‌های تاریخ ، جاودانه مانده است .
خرید بلیط