از من بر نمی‌آید مثل علی حاتمی فیلم  بسازم

صفحات 7 تا 18

منبع خبر:

خرید بلیط