نامگذاری در ثبت‌احوال

محمدرضا ستوده- بازیگران: مرد (مسوول ثبت‌احوال)- مرد(پدر1)- مرد(پدر2)- زن (مادر1)- زن(مادر2)
[مسوول ثبت احوال پشت یک میز نشسته و چهار نفر مرد و زن که یک قنداق بچه در بغل دارند مقابل میز او به صف ایستاده‌اند تا برای بچه‌هایشان شناسنامه بگیرند]
مسوول: اسم بچه‌تو چی می‌خوای بذاری؟
پدر1: نازنین پاتریشیا
[مسوول به او زل می‌زند]
پدر1: چیه؟ پاتریشیا ممنوعه؟
مسوول: نه
پدر1: نازنین ممنوعه؟
مسوول: نه
پدر1: دوتاش با هم باشه ممنوعه؟
مسوول: نه
پدر1: پس چرا اونجوری نگاه می‌کنی!
[مسوول یه کاغذ را مهر می‌کند و تحویلش می‌دهد]
مسوول: نفر بعد..
[نفر اول می‌رود و نفر دوم جلو می‌آید]
مسوول: شما می‌خوای چی بذاری؟
مادر1: محمدکوروش، دیروز خودتون مجوزش رو دادین.
مادر2: عه؟ واقعا؟ میشه؟
مادر1: آره، از دیروز آزاد شده
مادر2: ما از قدیم‌الایام ملی- مذهبی بودیم، شوهر و پدرشوهرم عضو نهضت آزادی بودن، مونده بودیم اسم این بچه‌رو چی بذاریم، پس مام میذاریم محمدداریوش!
[مسوول کاغذ هر دو زن را مهر می‌کند و می‌روند]
مسوول: شما چی می‌خوای بذاری؟
پدر2: واسه منم بذارین محمدخوارزمشاه
مسوول: چی؟
پدر2: امیرخوارزمشاه
مسوول: امیرخوارزمشاه چیه دیگه؟
پدر2: اسم بچمه دیگه...همین الان گذاشتم!
مسوول: اینو نداریم نمیشه
پدر2: چه فرقی می‌کنه؟، کوروش و داریوش شاه بودن، خوارزمشاهیان هم شاه بودن!
مسوول: نمیشه
پدر2: واسه شما چه فرقی می‌کنه از هخامنشیان باشه یا از خوارزمشاهیان؟
مسوول: نداریم آقا. این توی لیست نیست.
پدر2: پس نمی‌خواد، اصن اسم نمی‌خواد، من زیر بار این تبعیض بین سلسله‌های گذشته نمریم، همین‌جوری
new folder بمونه!
خرید بلیط