روزنامه اعتماد
1396/01/31

همه ما نيازمند تذكر مستمر هستيم

اين روزها جريان اصلاحات در تكاپوي بستن فهرست انتخاباتي شوراي شهر است. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان حالا به عنوان متولي اين امر مسووليت اعتماد مردم به ليست را به عهده گرفته است. در هفته‌اي كه گذشت 9 چهره شاخص اصلاح‌طلب در نامه‌اي به محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري خواستار اين شدند كه در قضاوت كانديداها بر مبناي شاخص‌ها دقت لازم لحاظ شود. الهه كولايي، عضو شوراي عالي از وجود ضمانت‌هايي در اين راستا خبر مي‌دهد. او بيان مي‌كند كه اين نهاد انتخاباتي تمام تلاشش را مي‌كند تا پاسدار اعتماد مردم باشد.
 
نامه 9 چهره شاخص اصلاح‌طلب به شوراي عالي سياستگذاري چه تاثيري مي‌تواند در بهبود فرآيند بستن ليست داشته باشد؟
هماهنگي مجموعه احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به عهده شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان است و بر همين اساس تنظيم حركت يكپارچه و مبتني بر باورها و شعارها و اهداف اصلاح‌طلبان مساله مهمي است كه در برخورد با موضوع انتخابات و معرفي نامزدهاي مناسب جزو مهم‌ترين وظايف اين مجموعه قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه مي‌دانيد ما شاهد تجربه قابل توجهي در برگزاري انتخابات گذشته در سال 94 بوديم. در شرايط دشوار آن زمان اصلاح‌طلبان توانستند با يكپارچگي و وحدت ليست واحد خود را به مردم عرضه كنند و فارغ از عوامل موثر بر اين رفتار مانع پراكندگي و تشتت آرا شوند. اينك در آستانه انتخابات شوراها بار ديگر شاهد تلاش اصلاح‌طلبان براي ايفاي وظايف تاريخي خود در قابل تعهدات‌شان به مردم و ضرورت تلاش آنان براي اجرايي كردن اهداف جريان اصلاحات هستيم. بر اين اساس به طور طبيعي همه كساني كه به عنوان اصلاح‌طلب شناخته مي‌شوند، در فعاليت شورا و نتايج آن چه به لحاظ حمايتي، نظارتي و چه از لحاظ هدايت كردن يا هشدار دادن نقشي تاثيرگذار دارند. اين يك تكليف اجتماعي است كه در واقع مسووليت اجتماعي همه وابستگان به اين جريان به ويژه كساني كه دغدغه پيشبرد برنامه اصلاحات دارند را مشخص مي‌كند. نامه‌اي كه خطاب به شوراي عالي سياستگذاري و رياست آن نوشته شده است، برآمده از حس تكليف و تعهد و مسووليتي است كه به‌طور طبيعي وجود دارد و در هر شرايطي بايد دغدغه‌ها و هشدارها مطرح شود. اين نامه به نوعي يادآوري وظايف سنگين و تاريخي شوراي عالي اصلاح‌طلبان در بستن ليست و تعهد آنها به مردم درباره شعارها و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان براي ايفاي وظايف شوراهاي شهر و روستا است. آنچه در مورد تهران مطرح مي‌شود نمادي است كه تعهد و پايبندي اصلاح‌طلبان را به شعارها به نمايش مي‌گذارد. شوراي عالي نيز برنامه‌هاي مناسب را در اين زمينه با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي طراحي و تنظيم كرده است. معيارهايي را براي ارزيابي نامزدها در انتخابات شوراها نيز طراحي كرده و به تصويب رسانده است. در اين مسير تلاش‌ها در حال شكل‌گيري است و همه اعضاي شورا متعهد و پايبند به رعايت و تقويت معيارها و شاخص‌هايي هستند كه مورد تاييد كارشناسي قرار گرفته است. بر همين اساس بدون ترديد اين هشدارها و يادآوري‌ها آنها را در ايفاي مسووليت ملي و تاريخي‌شان كمك خواهد كرد. از اين نوع ياد‌آوري‌ها نبايد برداشت منفي صورت گيرد. براي نهادينه شدن بسياري از رفتارهاي اصلاح‌طلبانه راهي بهتر از تكرار و يادآوري و تذكر مستمر وجود ندارد و همه ما نيازمند اين نوع تذكرها هستيم
شاخص‌ها و ملاك‌هايي كه براي انتخاب كانديداها مصوب شده است، چقدر مي‌تواند ضامن ورود افراد پاكدست باشد؟
به طور جدي اين ملاحظات مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح‌طلبي و پاكدستي و نيكنامي و آوازه و شهرت نيك داشتن در ميان مردم بر اساس سوابق قابل دفاع و بلكه قابل ارايه به عنوان الگو‌ها و پيشگامان اين جريان در اين سنجش و ارزيابي مورد توجه قرار دارد. به درستي تلاش خواهيم كرد تا پاسدار اعتماد مردم باشيم. جريان اصلاح‌طلبي همان‌گونه كه از سال 92 و 94 با رويكرد مناسب توانسته در مسير بهبود شرايط كشور گام بردارد، گامي ديگر در مسير تامين و تحقق خواسته‌هاي مردم ايران پيش خواهد برد.
در انتخابات شوراي شهر قبل شاهد بوديم افراد رفتاري از خود نشان دادند كه هيچ نسبتي با رفتار يك اصلاح‌طلب نداشت. چطور مي‌توان از تكرار آن جلوگيري كرد؟
نظارت مستمر همه نهادهاي سياسي و اجتماعي و به ويژه ايفاي نقش رسانه‌ها كه به لطف پيشرفت تكنولوژي امروزه دامنه و گستره نفوذ آنها در سطح جامعه زياد شده، بسيار تاثيرگذار است. يعني اعمال نظارت دايمي بايد در اين زمينه شكل گيرد. چرا كه انسان‌ها همواره در معرض مشكلات و اشتباهات قرار دارند. تنها با اعمال نظارت دايمي، شفافيت و تقويت روند پاسخگويي مي‌توان اين نوع رفتارها را كنترل كرد و اعمال نظارت عمومي بهترين ابزار براي بازداشتن از لغزش‌ها است. تنها اعمال نظارت عمومي و تقويت نهادهاي نظارتي در همه سطوح و با همه امكانات فردي و جمعي مي‌تواند در اين زمينه بازدارنده باشد.
آيا اين نظارت عمومي مي‌تواند باعث شود كه شهروندان را از شاخص‌هايي كه در نظر گرفتيد آگاه كنيد؟ به گونه‌اي كه مردم بدانند كه كانديداهاي‌شان با چه ضريب وزني‌اي انتخاب شده‌اند؟
به طور طبيعي وقتي هدف اصلاح‌طلبان از شركت در انتخابات و تاثيرگذاري بر فرآيند مديريت شهري بهبود وضعيت عمومي شهر و استفاده از تجربه‌هاي موفق جهان باشد سازوكار‌ها، روش‌ها و شيوه‌هاي مناسب براي تحقق اين هدف بايد به كار گرفته شود و گريزي از پذيرش آن نيست. در ايفاي وظايف شوراي عالي براي اجرايي كردن برنامه‌هاي اعلام شده در مسير بهينه‌سازي مديريت شهري و به ويژه مبارزه با رانت‌خواري و گسترش فساد اين هدف‌گذاري راهنماي عمل اين مجموعه بوده تا بتوان افرادي را كه ظرفيت، توان و شايستگي ايفاي اين نقش‌ها را دارند به مردم معرفي كرد و همه تلاش‌ها بر پايه برجسته‌سازي معيارها و شاخص‌ها در چارچوب وظايف مورد نظر مردم در مجموعه شوراهاي شهر و روستا است كه در اين مجموعه به آن پرداخته شده است.
آيا نهايتا شوراي عالي با مجموعه سازوكار‌هاي موجود يك ليست قابل دفاع به شهروندان ارايه خواهد كرد؟
اين اميد و انتظاري است كه اعضاي شوراي عالي و همه اصلاح‌طلبان دارند و وعده‌اي است كه به مردم داده‌اند. آبروي خود را در اين زمينه به كار خواهند گرفت تا بتوانند بر اساس مسووليت و تعهدي كه مردم بر دوش‌شان گذاشته‌اند اين تكليف را به نحو احسن انجام دهند. در حد امكاناتي كه وجود دارد بتوانند بهترين‌ها و شايسته‌ترين‌ها براساس معيارهاي مشخص شده براي انتخاب به مردم معرفي كنند.