حركت به سمت نواصولگرايي براي انتخابات ضروري است

قشرهاي مختلف محافظه‌كار نسبت به روي كار‌آمدن يك طيف جديد به نام نواصولگرايي واكنش‌هاي متفاوتي داشتند و در اين بازه‌زماني كه اين جريان سعي كرده است خود را به بازار سياسي ايران معرفي كند، گفت‌وگوهايي با شخصيت‌هاي سياسي اصولگرا داشته‌ايم كه هر كدام نگاه‌هاي مختلفي نسبت به اين بدعت در ميان محافظه‌كاران داشته‌اند. براي بررسي بيشتر رويكرد محافظه‌كاران نسبت به نواصولگرايان به سراغ حجت‌الاسلام و المسلمين حسين‌سبحاني نيا از فعالان سياسي جناح راستگرا رفتيم تا نظر وي را نيز درباره اين نوگرايي در ميان محافظه‌كاران جويا شويم كه در ادامه متن گفت‌وگوي اين نماينده پيشين مجلس را با«قانون» مي‌خوانيد.
نظر شما درمورد جريان نواصولگرايي كه به تازگي درجامعه تشكيل شده و مدعي اصلاحات در ميان اصولگران است، چيست؟
براي بازسازي اصولگرايان وهمچنين انتخابات آينده،اين يك حركت ضروري براي اصولگرايان است.
اما اين حركت با چه شكل وشيوه اي شروع به كارخواهدكرد و اينكه آيا مجموعه‌ها و گروه اصولگرايي درشكل گيري آن نقش دارند و همراهي خواهندكرد يا خير، بسيار مهم است. اگر اين حركت بدون پشتوانه وهمراهي ديگر گروه ها باشد، فقط يك تغيير نام است كه به نتيجه خوبي هم نخواهدرسيد.
به نظر شما به عنوان يك اصولگرا چه موانعي برسرشكل‌گيري اين جريان وجود خواهد داشت؟
مثل ساير حركت‌ها با يك محوريتي اين كار شروع شده است. نبايد محورها با يك نگاه محدود وتنگ نظرانه دنبال شوند. متاسفانه آن‌هايي كه درجريان اصولگرايان تاثيرگذار هستند، ديدگاه هاي تنگ‌نظرانه ومحدودي را براي اين جريان تعريف كرده وشروع به كاركرده‌اند كه به مرورزمان آن نتيجه اي را كه مي خواستند، نگرفتند. اگر اين جريان نواصولگرايي هم با چنين ديدگاهي شروع به كاركند، بي شك به مشكل برخواهد خورد وبه نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد؛ بنابراين اين حركت بايد با يك جامعيت وديد باز ووسيع وهمچنين باتوجه به شرايط،نيازها ومطالبات مردم وجامعه شكل گيرد تا نتيجه مطلوبي داشته باشد.
چه جرياني مخالف شكل گيري جريان نواصولگرايي خواهد بود؟
هميشه بين گروه‌هاي سياسي ازگذشته تا حال رقابت وجود داشته است. اين رقابت مي تواند ابتدا در بين گروه‌هاي اصولگرا باشدكه به نظرم بايد جريان اصولگرا اين‌گونه رفتارها را كناربگذارد وبه جاي مصلحت‌انديشي براي گروه وجمع خاص به مصلحت ‌انديشي جمع فكركند. مسائل بعدي رقابت بين جريانات وگروه هاي سياسي كشوراست كه ممكن است دراين مسير تلاش‌هايي انجام دهند.اگر يك رقيب قدرتمنددرمسير حركت اين جريان به‌وجود بيايد همه اين‌ها بستگي به نگاه وتصميم مجموعه جديد دارد كه بخواهندچگونه كارخود را شروع كنندو چه جاذبه وكاريزمايي براي عموم مردم داشته باشند؛ازطرف ديگر عملكردگذشته آن ها نيز درجلب اعتماد مجموعه حايز اهميت است.
آيا اين جريان نتيجه انشقاق درجريان اصولگرايي است؟
هنوز اين جريان حركت وفعاليت جامعي نكرده است. اين طرح را آقاي قاليباف مطرح كرد كه استقبالي از سوي ديگر مجموعه‌هاي اصولگرايان تاكنون وجود نداشته است.
به نظرم اين جريان بايديك بازنگري وبازسازي داشته باشد تا بتواند حركت خود را شروع كند وادامه دهد.
خرید بلیط