دعوا، 44هزار نفر را در تهران به پزشکی قانونی کشاند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: «از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، 44هزار و 389نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این میزان درمقایسه با مدت مشابه ‌سال گذشته 5درصد افزایش یافته است.»  اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، روز چهارشنبه گزارش داد:   «سال گذشته درهمین مدت، 42‌هزار و 171نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی این استان مراجعه کرده بودند.» براساس این گزارش، از مراجعه‌کنندگان در 5ماهه امسال به پزشکی قانونی به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع 28‌هزار و 568نفر مرد و  هزار و 15و 821نفر زن بودند. به گزارش ایرنا، در مرداد امسال نیز آمار مراجعان نزاع با 6درصد افزایش نسبت به مدت مشابه‌ سال 96 به 9‌هزار و 316 مورد رسید.
خرید بلیط