روز دموكراتيك مجلس

جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه CFT نمادي از دموكراسي و آزادي راي و تضارب آرا بود. اين لايحه هم مثل هر لايحه ديگري كه در مجلس بررسي شده و به راي گذاشته مي‌شود موافقان و مخالفاني داشت كه هر كدام نمايندگاني را پشت تريبون مجلس فرستادند و در مورد تاثيرات آن سخن گفتند. همچنين اين جلسه نشان داد كه همه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي دغدغه منافع ملي دارند و آنچه در سخنان موافق و مخالف CFT به چشم مي‌خورد دغدغه منافع ملي و امنيت ملي بود. نمايندگان هم نشان دادند كه مبارزه با تروريسم براي ما كه كشوري قرباني حوادث تروريستي هستيم اهميت دارد چه آنكه به تازگي همه ايران داغدار حادثه تروريستي اهواز شديم. از سويي همه نمايندگان نيز دغدغه امنيت ملي دارند و ...
نمي‌خواهند كشور تن به عضويت در گروه و كنوانسيوني بدهد كه به واسطه آن امنيت اطلاعاتي و اقتصادي تحت تاثير قرار گيرد. در اين ميان البته برخي مخالفت‌ها به تجمع‌هايي روبه‌روي مجلس يا در دانشگاه‌ها و... منجر شد. حتي در جريان بررسي اين لوايح بعضا پيامك‌هاي هم براي برخي نمايندگان مجلس ارسال مي‌شد تا از تصويب اين لوايح به خصوصCFT جلوگيري شود. نبايد به اين اتفاقات به چشم تهديد نگاه كرد بلكه به نظر من همين اتفاقات هم نمونه‌اي از آزادي بيان دركشور ما است. طبعا روندي كه طي شد تا اين لايحه به تصويب برسد به نوعي نشان از آزادي راي و نظر در كشور ما دارد. از سويي چه پيش از تصويب و چه پس از تصويب شاهد بوديم كه برخي نمايندگان راي منفي‌شان به اين لايحه را ابراز داشتند و حتي برخي تاكيد كردند كه اگر CFT در مجلس تصويب شود در شوراي نگهبان رد خواهد شد. البته فكر نمي‌كنم كه هيچ نماينده‌اي الان و پس از تصويب بخواهد روندي غيرقانوني طي كند. با توجه به اينكه ما در مركز قانونگذاري هستيم قطعا نمايندگان مخالف اجرايي شدن مصوبه‌ قانوني مجلس نخواهند بود. هر طرح و لايحه‌اي موافق و مخالف دارد اما پس از تصويب قطعا همه به قانون تمكين مي‌كنند.
خرید بلیط