سؤالی که پرسیده نمی شود؛ شلیک می شودتا نشان سُمِ اسبت گم کنند /  ترکمانا نعل را وارونه زن گذشت آن زمان که فقط از روی جای پای اسب و نعل آن مسیر حرکت اسب‌سوار را تشخیص می دادند. اگر چنین بود، زدن وارونه نعل بر سُم اسب می‌توانست دنبال‌کنندگان را فریب دهد. ولی چه می‌توان گفت که برخی از نمایندگان یک طیف خاص در اقدامی که پیش از این مسبوق به سابقه نبوده، قصد دارند تا با تکیه زدن بر برخی از مطالبات عمومی و با استفاده از بُرقعِ خیرخواهی عمومی، در قالب طرح سؤال از رئیس جمهور یک گام به پیش بردارند و دوباره دوران نامیمون اقتصادی و سیاسی سال‌های 1384 تا 1392 را بازسازی کنند. آنان با زدن نعل وارونه به زیر سم اسبان خود می‌خواهند پیشرو بودن خود را به نمایش بگذارند، در حالی که پسروی آنها به سوی دوران گذشته روشن‌تر از هر چیز دیگری است. همان طور که در سرمقاله دو روز پیش نیز متذکر شدیم، طرح این پرسش‌ها از آقای رئیس جمهوری از دو حال خارج نیست. یا آنکه هدف آن به چالش کشیدن قوه مجریه و رئیس آن است یا در پی روشنگری درباره مسائل و مشکلات جاری کشور است، به نحوی که مردم نیز در جریان امور قرار گیرند. باید گفت که در هر

منبع خبر:

رزرو هتل