قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۹۹۹ ۴۰۱۲ ۴۰۱۲ ۴۰۲۰
صرافی المپیک ۴۰۰۵ ۴۰۱۵ ۴۰۱۵ ۴۰۲۹
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۰۰۴ ۴۰۰۸ ۴۰۰۵ ۴۰۱۴
میانگین ۴۰۰۳ ۴۰۱۲ ۴۰۱۱ ۴۰۲۱

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۷۶۵ ۴۷۹۷ ۴۷۷۰ ۴۸۰۰
صرافی المپیک ۴۷۶۰ ۴۷۸۵ ۴۷۷۰ ۴۷۹۵
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۷۶۰ ۴۷۸۶ ۴۷۶۰ ۴۷۹۵
میانگین ۴۷۶۲ ۴۷۸۹ ۴۷۶۷ ۴۷۹۷

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۵۳۲۵ ۵۳۵۰ ۵۳۱۰ ۵۳۵۰
صرافی المپیک ۵۳۳۰ ۵۳۵۰ ۵۳۲۰ ۵۳۵۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۵۳۱۰ ۵۳۶۰ ۵۳۱۵ ۵۳۶۰
میانگین ۵۳۲۲ ۵۳۵۳ ۵۳۱۵ ۵۳۵۳

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۲۶۳ ۳۲۸۸ ۳۲۶۰ ۳۲۸۰
صرافی المپیک ۳۲۶۵ ۳۲۷۸ ۳۲۶۵ ۳۲۹۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۳۲۷۰ ۳۳۰۰ ۳۲۶۰ ۳۲۹۵
میانگین ۳۲۶۶ ۳۲۸۹ ۳۲۶۲ ۳۲۸۸

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۲۳۹ ۳۲۶۳ ۳۲۲۵ ۳۲۷۰
صرافی المپیک ۳۲۰۰ ۳۲۳۰ ۳۲۱۵ ۳۲۴۵
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۳۲۲۵ ۳۲۶۵ ۳۲۳۰ ۳۲۶۵
میانگین ۳۲۲۱ ۳۲۵۳ ۳۲۲۳ ۳۲۶۰

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۰۷ ۱۱۲۵ ۱۱۱۲ ۱۱۲۰
صرافی المپیک ۱۱۱۲ ۱۱۱۹ ۱۱۱۳ ۱۱۲۲
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۱۱۰۵ ۱۱۱۹ ۱۱۰۰ ۱۱۱۸
میانگین ۱۱۰۸ ۱۱۲۱ ۱۱۰۸ ۱۱۲۰

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۳۰۲۰۰۰ ۱۳۱۷۰۰۰ ۱۳۰۴۰۰۰ ۱۳۱۹۰۰۰
صرافی المپیک ۱۳۰۵۰۰۰ ۱۳۱۲۰۰۰ ۱۳۰۵۰۰۰ ۱۳۱۲۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳۱۶۰۰۰ ۱۳۰۲۰۰۰ ۱۳۱۸۰۰۰
میانگین ۱۳۰۲۳۳۳ ۱۳۱۵۰۰۰ ۱۳۰۳۶۶۷ ۱۳۱۶۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۳۰۲۰۰۰ ۱۳۱۷۰۰۰ ۱۳۰۴۰۰۰ ۱۳۱۹۰۰۰
صرافی المپیک ۱۲۵۵۰۰۰ ۱۲۶۵۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۲۷۸۵۰۰ ۱۲۹۱۰۰۰ ۱۲۸۲۰۰۰ ۱۲۹۷۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۵۴۰۰۰ ۶۶۹۰۰۰ ۶۵۵۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰
صرافی المپیک ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۷۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰ ۶۵۵۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰
میانگین ۶۴۸۰۰۰ ۶۶۱۳۳۳ ۶۴۶۶۶۷ ۶۶۱۰۰۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰
صرافی المپیک ۳۶۳۰۰۰ ۳۷۳۰۰۰ ۳۶۴۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰
میانگین ۳۶۴۳۳۳ ۳۷۷۶۶۷ ۳۶۴۶۶۷ ۳۷۸۰۰۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۳۰۲۰۰ ۱۳۱۷۰۰ ۱۳۰۴۰۰ ۱۳۱۹۰۰
صرافی المپیک ۲۴۸۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۲۴۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰
میانگین ۲۰۷۷۳۳ ۲۱۴۹۰۰ ۲۴۷۸۰۰ ۲۵۴۹۶۷

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته