قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۵۲۱ ۴۵۳۱ ۴۵۴۹ ۴۵۵۹
صرافی المپیک ۴۵۰۵ ۴۵۱۴ ۴۵۵۳ ۴۵۶۳
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۴۵۱۳ ۴۵۲۳ ۴۵۵۱ ۴۵۶۱

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۵۵۳۹ ۵۵۴۹ ۵۶۰۰ ۵۷۹۰
صرافی المپیک ۵۵۵۰ ۵۷۰۰ ۵۶۹۰ ۵۷۵۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۵۵۴۵ ۵۶۲۵ ۵۶۴۵ ۵۷۷۰

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۶۰۰ ۶۸۲۵ ۶۵۱۰ ۶۸۲۰
صرافی المپیک ۶۵۱۰ ۶۶۹۰ ۶۵۲۵ ۶۷۶۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۶۵۵۵ ۶۷۵۸ ۶۵۱۸ ۶۷۹۰

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۷۴۰ ۳۸۲۵ ۳۸۰۰ ۳۹۳۰
صرافی المپیک ۳۷۳۰ ۳۸۰۰ ۳۷۶۰ ۳۸۶۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۳۷۳۵ ۳۸۱۳ ۳۷۸۰ ۳۸۹۵

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۷۱۵ ۳۸۶۰ ۳۸۰۰ ۳۹۳۰
صرافی المپیک ۳۷۱۵ ۳۸۰۰ ۳۷۱۲ ۳۸۲۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۳۷۱۵ ۳۸۳۰ ۳۷۵۶ ۳۸۷۵

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۷۰ ۱۳۱۰ ۱۲۷۰ ۱۳۳۰
صرافی المپیک ۱۲۶۵ ۱۳۱۰ ۱۲۸۲ ۱۳۳۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۲۶۸ ۱۳۱۰ ۱۲۷۶ ۱۳۳۰

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۴۷۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۱۴۶۵۰۰۰ ۱۴۸۵۰۰۰ ۱۴۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
میانگین ۱۴۸۰۰۰۰ ۱۴۹۸۳۳۳ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۵۰۶۶۶۷

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰۰ ۱۴۶۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۴۷۲۵۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۴۸۲۵۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۷۳۷۰۰۰ ۷۵۲۰۰۰ ۷۳۷۰۰۰ ۷۵۲۰۰۰
صرافی المپیک ۷۲۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۷۱۰۰۰۰ ۷۳۵۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰
میانگین ۷۲۲۳۳۳ ۷۳۹۰۰۰ ۷۲۴۰۰۰ ۷۴۴۰۰۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۴۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰
صرافی المپیک ۴۳۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۲۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۱۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰
میانگین ۴۳۱۶۶۷ ۴۵۰۰۰۰ ۴۲۸۳۳۳ ۴۴۸۳۳۳

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن - - - -
صرافی المپیک ۲۹۵۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۲۹۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰
میانگین ۲۹۲۵۰۰ ۳۰۷۵۰۰ ۲۹۲۵۰۰ ۳۱۰۰۰۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته