قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۷۷۶ ۳۷۹۱ ۳۷۸۷ ۳۸۰۲
صرافی المپیک ۳۷۷۵ ۳۷۹۰ ۳۷۸۷ ۳۸۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۳۷۸۰ ۳۸۰۵ - -
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۳۷۷۵ ۳۷۹۵ ۳۷۸۴ ۳۸۰۴
میانگین ۳۷۷۷ ۳۷۹۵ ۳۷۸۶ ۳۸۰۲

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۰۸۵ ۴۱۱۰ ۴۰۹۰ ۴۱۱۰
صرافی المپیک ۴۰۹۵ ۴۱۱۷ ۴۰۹۰ ۴۱۱۲
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۴۰۷۵ ۴۱۱۵ ۴۱۰۵ ۴۱۴۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۴۰۸۰ ۴۱۱۰ ۴۰۸۰ ۴۱۱۵
میانگین ۴۰۸۴ ۴۱۱۳ ۴۰۹۱ ۴۱۲۱

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۷۵۰ ۴۸۰۵ ۴۷۵۰ ۴۸۰۵
صرافی المپیک ۴۷۶۰ ۴۸۱۰ ۴۷۷۰ ۴۸۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین - - - -
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۴۷۵۰ ۴۸۰۵ ۴۷۵۰ ۴۸۰۰
میانگین ۴۷۵۳ ۴۸۰۷ ۴۷۵۷ ۴۸۰۲

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۹۷۰ ۲۹۹۵ ۲۹۷۰ ۳۰۰۰
صرافی المپیک ۲۹۷۰ ۲۹۹۰ ۲۹۸۰ ۳۰۰۵
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۲۹۶۵ ۳۰۰۵ ۲۹۸۰ ۳۰۲۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۲۹۷۰ ۳۰۰۵ ۲۹۷۰ ۳۰۰۰
میانگین ۲۹۶۹ ۲۹۹۹ ۲۹۷۵ ۳۰۰۶

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۹۷۰ ۳۰۱۰ ۲۹۷۰ ۳۰۱۰
صرافی المپیک ۲۹۸۰ ۳۰۱۰ ۲۹۸۵ ۳۰۲۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۲۹۶۵ ۳۰۱۵ ۲۹۷۵ ۳۰۲۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۲۹۶۰ ۳۰۱۰ ۲۹۷۰ ۳۰۱۰
میانگین ۲۹۶۹ ۳۰۱۱ ۲۹۷۵ ۳۰۱۶

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۰۴۵ ۱۰۵۵ ۱۰۴۷ ۱۰۵۷
صرافی المپیک ۱۰۴۲ ۱۰۵۵ ۱۰۴۷ ۱۰۵۷
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۱۰۴۲ ۱۰۶۲ ۱۰۴۵ ۱۰۶۵
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۱۰۴۰ ۱۰۵۷ ۱۰۴۰ ۱۰۵۷
میانگین ۱۰۴۲ ۱۰۵۷ ۱۰۴۵ ۱۰۵۹

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۹۰۰۰۰ ۱۱۹۴۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۷۲۰۰۰ ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۷۲۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۱۱۸۰۰۰۰ ۱۱۹۷۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰
میانگین ۱۱۷۷۰۰۰ ۱۱۹۰۷۵۰ ۱۱۷۵۷۵۰ ۱۱۹۰۵۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۱۱۸۱۰۰۰ ۱۱۹۹۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ ۱۲۰۲۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۱۷۸۶۶۷ ۱۱۹۳۰۰۰ ۱۱۷۹۳۳۳ ۱۱۹۴۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۳۳۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ۶۳۳۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰
صرافی المپیک ۶۳۴۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۶۳۳۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۶۲۶۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰ ۶۲۳۰۰۰ ۶۴۲۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۶۳۰۰۰۰ ۶۴۳۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ۶۴۳۰۰۰
میانگین ۶۳۰۷۵۰ ۶۴۴۰۰۰ ۶۲۹۷۵۰ ۶۴۳۲۵۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۳۴۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰ ۳۳۴۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰
صرافی المپیک ۳۳۴۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ۳۳۳۰۰۰ ۳۴۱۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۳۳۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۳۳۰۰۰۰ ۳۴۷۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰
میانگین ۳۳۲۰۰۰ ۳۴۶۷۵۰ ۳۳۱۷۵۰ ۳۴۶۰۰۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی یکشنبه‌ ۱ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۸۵۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰ ۱۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۲۱۲۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰
صرافی جوان - - - -
صرافی کاسپین ۲۰۴۰۰۰ ۲۲۳۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰
صرافی جام جم - - - -
صرافی رویال ۲۱۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۱۸۰۰۰
میانگین ۱۸۶۱۲۵ ۱۹۵۰۰۰ ۱۸۴۸۷۵ ۱۹۴۲۵۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته