قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۷۴۰ ۳۷۵۰ ۳۷۴۲ ۳۷۵۲
صرافی المپیک ۳۷۴۷ ۳۷۵۷ ۳۷۵۰ ۳۷۵۷
صرافی کاسپین ۳۷۴۰ ۳۷۶۲ ۳۷۴۰ ۳۷۶۰
صرافی رویال ۳۷۴۵ ۳۷۵۰ ۳۷۴۸ ۳۷۵۷
میانگین ۳۷۴۳ ۳۷۵۵ ۳۷۴۵ ۳۷۵۷

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۲۷۳ ۴۲۸۸ ۴۲۷۰ ۴۲۸۵
صرافی المپیک ۴۲۷۳ ۴۲۸۸ ۴۲۷۰ ۴۲۸۸
صرافی کاسپین ۴۲۶۵ ۴۲۹۰ ۴۲۶۳ ۴۲۸۵
صرافی رویال ۴۲۸۰ ۴۲۹۰ ۴۲۷۰ ۴۲۸۵
میانگین ۴۲۷۳ ۴۲۸۹ ۴۲۶۸ ۴۲۸۶

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۸۳۰ ۴۸۷۰ ۴۸۲۰ ۴۸۶۰
صرافی المپیک ۴۸۵۰ ۴۸۷۵ ۴۸۵۰ ۴۸۷۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۸۱۵ ۴۸۵۰ ۴۸۲۰ ۴۸۶۰
میانگین ۴۸۳۲ ۴۸۶۵ ۴۸۳۰ ۴۸۶۳

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۹۰۵ ۲۹۲۵ ۲۹۰۵ ۲۹۲۵
صرافی المپیک ۲۹۰۷ ۲۹۲۳ ۲۹۱۰ ۲۹۳۰
صرافی کاسپین ۲۹۰۰ ۲۹۳۰ ۲۹۱۵ ۲۹۵۵
صرافی رویال ۲۹۰۰ ۲۹۳۰ ۲۸۹۵ ۲۹۲۵
میانگین ۲۹۰۳ ۲۹۲۷ ۲۹۰۶ ۲۹۳۴

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۸۷۰ ۲۹۰۰ ۲۸۷۰ ۲۹۰۰
صرافی المپیک ۲۸۶۰ ۲۸۸۵ ۲۸۷۰ ۲۸۹۵
صرافی کاسپین ۲۸۶۵ ۲۹۰۵ ۲۸۷۵ ۲۹۱۵
صرافی رویال ۲۸۷۰ ۲۹۰۰ ۲۸۷۰ ۲۹۰۰
میانگین ۲۸۶۶ ۲۸۹۸ ۲۸۷۱ ۲۹۰۳

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۰۱۹ ۱۰۲۷ ۱۰۱۹ ۱۰۲۷
صرافی المپیک ۱۰۲۰ ۱۰۲۹ ۱۰۲۲ ۱۰۳۰
صرافی کاسپین ۱۰۱۴ ۱۰۳۲ ۱۰۱۵ ۱۰۳۵
صرافی رویال ۱۰۲۰ ۱۰۲۸ ۱۰۲۰ ۱۰۲۸
میانگین ۱۰۱۸ ۱۰۲۹ ۱۰۱۹ ۱۰۳۰

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰
صرافی المپیک ۱۲۱۲۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰۰
صرافی کاسپین ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۷۷۰۰۰ ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۷۷۰۰۰
صرافی رویال ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰
میانگین ۱۱۹۴۰۰۰ ۱۲۰۹۲۵۰ ۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۸۵۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۷۳۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ ۱۱۷۲۰۰۰ ۱۱۸۲۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۱۲۰۳۰۰۰ ۱۲۲۲۰۰۰
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۱۸۹۵۰۰ ۱۲۰۲۰۰۰ ۱۱۹۳۶۶۷ ۱۲۰۸۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۳۳۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ۶۳۲۰۰۰ ۶۴۷۰۰۰
صرافی المپیک ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۳۴۰۰۰ ۶۴۴۰۰۰
صرافی کاسپین ۶۳۱۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۲۸۰۰۰ ۶۴۷۰۰۰
صرافی رویال ۶۳۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ۶۲۸۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰
میانگین ۶۳۳۵۰۰ ۶۴۹۰۰۰ ۶۳۰۵۰۰ ۶۴۵۷۵۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰
صرافی المپیک ۳۷۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۶۸۰۰۰ ۳۷۶۰۰۰
صرافی کاسپین ۳۶۳۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰
صرافی رویال ۳۶۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۹۰۰۰
میانگین ۳۶۵۷۵۰ ۳۸۰۵۰۰ ۳۶۳۷۵۰ ۳۷۹۰۰۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی یکشنبه‌ ۴ تیر ۱۳۹۶ شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰ ۱۲۲۱۰۰ ۱۲۰۶۰۰ ۱۲۲۱۰۰
صرافی المپیک ۲۴۸۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰
صرافی کاسپین ۲۳۶۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰
صرافی رویال ۲۳۷۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰ ۲۳۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰
میانگین ۲۱۰۴۰۰ ۲۲۱۲۷۵ ۲۱۰۶۵۰ ۲۲۱۰۲۵

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته