قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۸۰۷ ۳۸۱۷ ۳۸۰۷ ۳۸۱۷
صرافی المپیک ۳۸۱۰ ۳۸۲۴ ۳۸۱۰ ۳۸۲۰
صرافی کاسپین - - ۳۸۰۵ ۳۸۲۵
صرافی رویال ۳۸۱۰ ۳۸۱۸ ۳۸۱۱ ۳۸۱۶
میانگین ۳۸۰۹ ۳۸۲۰ ۳۸۰۸ ۳۸۲۰

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۵۴۰ ۴۵۵۵ ۴۵۳۰ ۴۵۵۰
صرافی المپیک ۴۵۲۵ ۴۵۴۵ ۴۵۳۲ ۴۵۵۳
صرافی کاسپین - - ۴۵۳۵ ۴۵۶۰
صرافی رویال ۴۵۳۵ ۴۵۵۵ ۴۵۳۵ ۴۵۵۰
میانگین ۴۵۳۳ ۴۵۵۲ ۴۵۳۳ ۴۵۵۳

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۸۸۰ ۴۹۴۰ ۴۸۷۰ ۴۹۳۰
صرافی المپیک ۴۸۹۰ ۴۹۲۵ ۴۸۹۰ ۴۹۲۵
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۸۹۰ ۴۹۴۰ ۴۸۸۵ ۴۹۳۰
میانگین ۴۸۸۷ ۴۹۳۵ ۴۸۸۲ ۴۹۲۸

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۰۸۰ ۳۱۰۰ ۳۰۷۰ ۳۰۹۰
صرافی المپیک ۳۰۷۰ ۳۰۸۸ ۳۰۶۵ ۳۰۸۸
صرافی کاسپین - - ۳۰۷۰ ۳۰۹۵
صرافی رویال ۳۰۸۰ ۳۰۹۵ ۳۰۷۰ ۳۰۹۰
میانگین ۳۰۷۷ ۳۰۹۴ ۳۰۶۹ ۳۰۹۱

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۰۲۰ ۳۰۴۵ ۳۰۲۰ ۳۰۴۵
صرافی المپیک ۳۰۲۰ ۳۰۴۰ ۳۰۱۰ ۳۰۴۰
صرافی کاسپین - - ۳۰۱۰ ۳۰۴۵
صرافی رویال ۳۰۱۵ ۳۰۴۵ ۳۰۱۵ ۳۰۴۵
میانگین ۳۰۱۸ ۳۰۴۳ ۳۰۱۴ ۳۰۴۴

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۰۳۵ ۱۰۴۱ ۱۰۳۶ ۱۰۴۳
صرافی المپیک ۱۰۳۷ ۱۰۴۳ ۱۰۳۷ ۱۰۴۳
صرافی کاسپین - - ۱۰۳۲ ۱۰۴۸
صرافی رویال ۱۰۳۴ ۱۰۴۳ ۱۰۳۵ ۱۰۴۴
میانگین ۱۰۳۵ ۱۰۴۲ ۱۰۳۵ ۱۰۴۵

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۲۰۷۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰ ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۱۳۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۱۱۶۰۰۰۰ ۱۱۸۴۰۰۰
صرافی رویال ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۱۸۰۰۰
میانگین ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۱۸۶۶۷ ۱۱۹۴۰۰۰ ۱۲۰۸۷۵۰

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰۰ ۱۲۲۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۱۲۰۳۰۰۰ ۱۲۲۲۰۰۰
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۱۸۸۰۰۰ ۱۲۰۰۵۰۰ ۱۱۹۲۶۶۷ ۱۲۰۷۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۱۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ۶۱۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
صرافی المپیک ۶۱۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۱۶۰۰۰ ۶۲۶۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۶۱۳۰۰۰ ۶۳۲۰۰۰
صرافی رویال ۶۱۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ۶۱۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
میانگین ۶۱۳۳۳۳ ۶۲۸۳۳۳ ۶۱۴۷۵۰ ۶۲۹۵۰۰

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۵۸۰۰۰ ۳۷۳۰۰۰ ۳۵۸۰۰۰ ۳۷۳۰۰۰
صرافی المپیک ۳۵۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۵۶۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۳۵۵۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰
صرافی رویال ۳۵۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۳۵۷۰۰۰ ۳۷۲۰۰۰
میانگین ۳۵۴۳۳۳ ۳۶۹۳۳۳ ۳۵۶۵۰۰ ۳۷۱۲۵۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۲۰۶۰۰ ۱۲۲۱۰۰ ۱۲۰۵۰۰ ۱۲۲۰۰۰
صرافی المپیک ۲۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰
صرافی کاسپین - - ۲۳۵۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰
صرافی رویال ۲۴۲۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰
میانگین ۲۰۰۸۶۷ ۲۰۸۰۳۳ ۲۰۹۳۷۵ ۲۱۹۰۰۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته