قیمت ارز و سکه در بازار، معمولا بعد از ساعت ۱۱ صبح اعلام می‌‌شود.

این صفحه هر ۱۵ دقیقه، به صورت خودکار به روز رسانی می‌‌شود.

دلار آمریکا (USD)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۷۲۵ ۳۷۳۵ ۳۷۲۷ ۳۷۳۷
صرافی المپیک ۳۷۳۳ ۳۷۳۹ ۳۷۳۱ ۳۷۳۸
صرافی کاسپین ۳۷۲۵ ۳۷۴۵ - -
صرافی رویال ۳۷۳۵ ۳۷۴۷ ۳۷۲۶ ۳۷۳۲
میانگین ۳۷۳۰ ۳۷۴۲ ۳۷۲۸ ۳۷۳۶

قیمت دلار آمریکا در ماه گذشته

یورو (EUR)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۲۰۵ ۴۲۲۵ ۴۲۱۵ ۴۲۳۵
صرافی المپیک ۴۲۱۰ ۴۲۲۸ ۴۲۱۵ ۴۲۳۵
صرافی کاسپین ۴۲۱۰ ۴۲۳۵ - -
صرافی رویال ۴۲۰۵ ۴۲۳۵ ۴۲۱۵ ۴۲۳۵
میانگین ۴۲۰۸ ۴۲۳۱ ۴۲۱۵ ۴۲۳۵

قیمت یورو در ماه گذشته

پوند انگلیس (GBP)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۴۸۳۰ ۴۸۷۰ ۴۸۳۰ ۴۸۶۰
صرافی المپیک ۴۸۴۰ ۴۸۷۰ ۴۸۳۵ ۴۸۷۰
صرافی کاسپین - - - -
صرافی رویال ۴۸۳۵ ۴۸۸۰ ۴۸۳۵ ۴۸۷۸
میانگین ۴۸۳۵ ۴۸۷۳ ۴۸۳۳ ۴۸۶۹

قیمت پوند انگلیس در ماه گذشته

دلار کانادا (CAD)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۸۳۰ ۲۸۵۵ ۲۸۴۰ ۲۸۶۵
صرافی المپیک ۲۸۳۵ ۲۸۵۵ ۲۸۳۰ ۲۸۵۹
صرافی کاسپین ۲۸۲۵ ۲۸۶۵ - -
صرافی رویال ۲۸۱۰ ۲۸۶۰ ۲۸۲۵ ۲۸۷۵
میانگین ۲۸۲۵ ۲۸۵۹ ۲۸۳۲ ۲۸۶۶

قیمت دلار کانادا در ماه گذشته

دلار استرالیا (AUD)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۲۸۴۰ ۲۸۸۰ ۲۸۴۰ ۲۸۸۰
صرافی المپیک ۲۸۵۵ ۲۸۷۵ ۲۸۵۵ ۲۸۷۰
صرافی کاسپین ۲۸۳۵ ۲۸۸۵ - -
صرافی رویال ۲۸۳۰ ۲۸۸۰ ۲۸۴۰ ۲۸۸۵
میانگین ۲۸۴۰ ۲۸۸۰ ۲۸۴۵ ۲۸۷۸

قیمت دلار استرالیا در ماه گذشته

درهم امارات (AED)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۰۲۸ ۱۰۳۸ ۱۰۲۸ ۱۰۳۶
صرافی المپیک ۱۰۳۱ ۱۰۳۷ ۱۰۳۰ ۱۰۴۰
صرافی کاسپین ۱۰۲۳ ۱۰۴۳ - -
صرافی رویال ۱۰۳۰ ۱۰۴۰ ۱۰۲۵ ۱۰۳۸
میانگین ۱۰۲۸ ۱۰۴۰ ۱۰۲۸ ۱۰۳۸

قیمت درهم امارات در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (جدید)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۱۲۰۰۰
صرافی کاسپین ۱۱۵۸۰۰۰ ۱۱۸۲۰۰۰ - -
صرافی رویال ۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰
میانگین ۱۱۸۵۲۵۰ ۱۲۰۱۵۰۰ ۱۲۰۳۳۳۳ ۱۲۱۶۳۳۳

قیمت سکه بهار آزادی (جدید) در ماه گذشته

سکه بهار آزادی (قدیم)

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۲۰۰۰۰
صرافی المپیک ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۸۸۰۰۰
صرافی کاسپین ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰ - -
صرافی رویال - - - -
میانگین ۱۱۸۶۶۶۷ ۱۲۰۴۶۶۷ ۱۱۸۷۵۰۰ ۱۲۰۴۰۰۰

قیمت سکه بهار آزادی (قدیم) در ماه گذشته

نیم سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۶۴۳۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰
صرافی المپیک ۶۳۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۴۲۰۰۰ ۶۵۲۰۰۰
صرافی کاسپین ۶۴۱۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ - -
صرافی رویال ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰
میانگین ۶۳۹۷۵۰ ۶۵۶۵۰۰ ۶۴۲۳۳۳ ۶۵۶۶۶۷

قیمت نیم سکه بهار آزادی در ماه گذشته

ربع سکه بهار آزادی

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۳۶۴۰۰۰ ۳۷۹۰۰۰ ۳۶۳۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰
صرافی المپیک ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۱۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰ ۳۷۲۰۰۰
صرافی کاسپین ۳۶۲۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰ - -
صرافی رویال ۳۵۴۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰
میانگین ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۶۲۵۰ ۳۵۸۳۳۳ ۳۷۵۰۰۰

قیمت ربع سکه بهار آزادی در ماه گذشته

سکه یک گرمی‌

نام صرافی چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش
صرافی قرن ۱۱۹۵۰۰ ۱۲۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰ ۱۲۲۰۰۰
صرافی المپیک ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰
صرافی کاسپین ۲۴۳۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰ - -
صرافی رویال ۲۴۵۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰
میانگین ۲۱۴۳۷۵ ۲۲۴۷۵۰ ۲۰۷۸۳۳ ۲۱۴۰۰۰

قیمت سکه یک گرمی‌ در ماه گذشته